Програмна декларация на Революционнията комунистическа съюза на младежта РКСМ(б)

Deutsch English Esperanto Français O’zbekcha Suomi
Беларуская Български Русский Ўзбекча Українська 中文

Революционният комунистически съюз на младежта — РКСМ(б):

— има за цел да обедини в редиците си прогресивната работническа и учаща се младеж в борбата за победата на комунизма;
— явява се помощник и школа за кадри на Руската комунистическа работническа партия;
— идеологически се придържа към научното и творческото приложение на марксизма, на историческия опит на световното комунистическо движение и преди всичко този на болшевиките.

Ние мислим, че победата на комунистическите производствени отношения не е възможна по реформистки пътища. Единственият път за победата на комунизма е комунистическата революция, първият етап на която е революция, която ще доведе до власт на работническата класа — диктатура на пролетариата като последна форма на съществуването на държавно устройство.

За нас комунизмът е устройство на обществото на основата на човешките взаимоотношения в безкласово общество, което се рзвива при пълна липса на държава и стоково-парична зависимост.

Комунизмът предлага:

— свобода и пълно удовлетворяване на разумните потребности на личността;
— свободен творчески труд за всеки член на обществото;
— развитие и усъвършенстване на творческите умения и достижения във всички области на дейност.

РКСМ(б) има за цел да вдигне младежта на борба за революционна защита на класовите интереси, социалните и политическите права на работническата младеж в буржоазното общество като организира участието на младите работници и студенти, на трудещите се в подготовката на комунистическата революция и осъществяването на комунистическия общесвен строй.

Революционният комсомол:

— възпитава младежта в духа на комунистическите идеали;
— формира у млдежите класово съзнание и пролетарски интернационализъм;
— подпомага формирането на диалектически светоглед, умения за обективен анализ на действителността, за борба против идеализацията и религиозните предразсъдъци в обществото.
— конституцията,законите и моралните норми на буржоазното общество се вземат под внимание, но не са определящи принципи в дейността на РКСМ(б), в която се използват всички форми и методи непротиворечащи на комунистическата нравственост.

Превръщането на капитала в транснационална сила изисква обединение на силите на пролетариата от всички страни в единна интернационална армия. Световният капитализъм ще бъде победен от световна комунистическа революция. РКСМ(б) вдига младежта на активна и самоотвержена класова борба.

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!